STATUT


Głównym celem nauczania i wychowania w Szkole jest tworzenie optymalnych warunków dla intelektualnego, emocjonalno-społecznego, artystycznego i fizycznego rozwoju uczniów oraz nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w godzie z ich potrzebami i możliwościami, w warunkach poszanowania niezbywalnej godności osobistej uczniów.